"Revenue from the community
for the community"
Tax Week Announcement
UIKE TUKUHAU

‘AHO 21-27 ‘o Sepitema, 2020.

‘Oku fanongonongo atu ki he hou’eiki moe kakai ‘o e fonua, ‘oku ‘amanaki ke fakahoko ‘a e Uike Tukuhau ‘a ho’omou Potungaue Tanaki Pa’anga Hu Mai mo e Tute ‘i he ‘aho 21 - 27 ‘o Sepitema, 2020. ‘E fakahoko ‘a e ngaahi fe’auhi mo e polokalama kehekehe ‘i he uike ko ‘eni. Koe taha pe ‘eni he ngaahi taumu’a ngaue ‘a e Potungaue ke toe ‘ilo lahia ange pea mo mahino ange ki he kakai ‘o e fonua ‘a e fatongia ‘o e Potungaue pea mo e mahu’inga ‘a ho’o mou tukuhau ki he ngaaue moe langa hotau fonua.

‘Oku faka-kaveinga‘aki ‘a e Uike Tukuhau ‘o e ta’u ni ‘a e kaveinga ko e

“FE’AOMOENGALU PEA SI-LA KI VAI KI HA TONGA ‘OKU TU’UTAI”

Kuo fokotu’utu’u ai ‘e he Potungaue ha ngaahi polokalama faka’aho mo ha ngaahi fe’auhi pea ‘oku tuku atu ia ki he kakai ‘o e fonua ke mou kau mo poupou mai ki ai. Ko e ngaahi fe’auhi ‘eni –

Ø  Fa’u maau

Ø  Fe’auhi tali fehu’i

Ø  Fa’u vitioo nounou

Ø  Fe’auhi tu’uaki nounou

‘Oku fakaafe’i kimoutolu ke mou lesisita mai leva ki he ngaahi fe’auhi’ni he ‘oku ‘ikai ha totongi pea ‘oku ‘i ai mo e ngaahi pale lelei ki he kau ikuna.

‘E ‘osi ‘a e lesisita ki he ‘aho 11‘o Sepitema 2020.‘E ma’u atu ‘a e Foomu Lesisita mei he uepisaiti ‘a e Potungaue www.revenue.gov.to , pe mei homau ‘ulu’i ‘ofisi, ‘Ofisi Tukuhau, Hala One Way, Fale ‘o e Kolisi Tutuku ‘Apiako Kuini Salote pe ko ho’o email mai ki he cst@revenue.gov.to .

Ki he ngaahi fakaikiiki, kataki ‘o fetu’utaki mai ki he telefoni 26-432 pe ko ‘imeili mai ki he tu’asila ‘i ‘olunga

Malo

Potungaue Tanaki Pa’anga Hu Mai mo e Tute

 


TAX WEEK

21st-27th September, 2020

The Ministry is hereby inviting the public to join us in celebrating Tax Week 2020 on the 21st – 27th September 2020. The theme for this year is

“LET US BE RESILIENT IN OUR VOYAGE FOR A PERPETUAL TONGA

Competitions are listed below.

·         Poem Competition

·         Quiz Competition

·         Short Video Competition

·         Jingle Competition

Registration must submit on the 11th September ,2020 .Application forms are available and can picked up from our Office, One Way Road at QSC Ex-student Building or simply download from our website www.revenue.gov.to or email to send you a copy.

For more information please contact us at telephone 23-444 or email cst@revenue.gov.to.

 

Thank you

Ministry of Revenue and Customs

 

 

 

Improving the lives of Tongans through effective & efficient tax & customs administration